انواع محصولات فولادی

قیمت آهن آلات در آهنگر


میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 32 شاهین A3 73/05
24,000 ^ 2009
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 28 شاهین A3 56/66
24,000 ^ 2009
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 25 شاهین A3 44/75
24,000 ^ 2009
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 22 شاهین A3 34/5
24,000 ^ 1688
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 شاهین A3 28/6
24,000 ^ 1688
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 شاهین A3 23/16
24,000 ^ 200
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 شاهین A3 18/29
24,000 ^ 1688
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 شاهین A3 13/88
24,000 ^ 1688
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 شاهین A3 10/19
24,300 ^ 1663
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 شاهین A2 7/07
24,300 ^ 1663
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 شاهین A2 4/4
24,600 ^ 2139
کارخانه
موجود در سبد

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 12 ابهر A3 10/68
21,825
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 ابهر A2 10/68
25,000
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 28 ابهر A3 58
24,000
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 ابهر A3 29/6
24,000
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 ابهر A3 23/9
24,000
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ابهر A3 18/9
16,195
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ابهر A3 14/5
24,000
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A3 7/44
21,825
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A2 7/44
25,000
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ابهر A2 4/5
25,500
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 ابهر A3 بنگاه آهنگر 23/9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 راد A3 27
25,525
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 راد A3 21/5
25,525
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 راد A3 17/5
25,525
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 راد A2 8
26,225
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 راد A2 5
26,525
کارخانه
موجود در سبد

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
24,550
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ظفر A3 18
24,550
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ظفر A3 14
24,550
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
25,250
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 125
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 20 ظفر بناب 240
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 بافق A3 29/2
23,600 ^ 300
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 بافق A3 18/5
23,800 ^ 300
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 بافق A3 14/4
23,800 ^ 300
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 بافق A3 10/5
24,600 ^ 300
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 بافق A2 7/2
22,865
کارخانه
موجود در سبد

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 27/5
25,435 ^ 1881
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 90
22,695
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 57
22,570
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 33
22,695
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 18/3
24,725 ^ 119
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 18
22,695
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد 14/5
30,000 ^ 11660
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 14
25,075 ^ 119
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 10/6
25,250
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 9
22,900
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد 8/2
18,340
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد 8/8
25,100
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3
22,855
کارخانه
موجود در سبد

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 کوتاه شکفته 39/5
15,780
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی6 شکفته 23/4
25,900
کارخانه
موجود در سبد

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
22,800
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
24,315
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
24,450
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
16,605
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
22,885
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
24,220
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
25,230
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
22,795
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 14 کوتاه ناب 73/8
25,500
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
25,900
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
25,000
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 8 بلند ناب 85
16,150
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ناب تبریز 127
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 16 ناب تبریز 165
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 210
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 18 آرین A3 23
24,600
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 آرین A3 18
24,600
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 آرین A3 10
25,000
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 آرین A2 7
25,000
کارخانه
موجود در سبد

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 129/3
26,150
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 89/5
15,570
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 55/8
25,350
کارخانه
موجود در سبد
نبشی70*70*7 میل آریان 0
16,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 0
16,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی60*60*6 میل آریان فولاد 33
25,350
کارخانه
موجود در سبد
نبشی60*60*5 میل آریان 26
370 ^ 23761
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*5 میل آریان فولاد 21/8
25,350
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل آریان فولاد 17/7
22,800
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل آریان فولاد 14/5
18,340
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد 14/3
25,350
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد 11/2
370 ^ 23761
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 9
23,810
کارخانه
موجود در سبد
نبشی150*150*5 میل آریان 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 آریان فولاد 48
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
150
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
320
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
355
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 120*120*12 میل سپهر ایرانیان 125
23,670
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 100*100*10 میل سپهر ایرانیان 90
22,480
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل سپهر ایرانیان 58
22,480
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل سپهر ایرانیان 32
16,925
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*5 میل سپهر ایرانیان 28
22,940
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل سپهر ایرانیان 18
16,925
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل سپهر ایرانیان 22
22,570
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*3 میل سپهر ایرانیان 15
17,245
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*4 میل سپهر ایرانیان 14
22,570
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*3 میل سپهر ایرانیان 10/5
26,975 ^ 3394
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل سپهر ایرانیان 8
22,665
کارخانه
موجود در سبد

ناودانی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

چهارپهلو

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

آهنگر، خرید سریع و مطمئن آهن و فولاد


آهنگر از سال ۱۳۷۴ تا امروز در بازار آهن و فولاد مشغول به فعالیت است. ما در چند سال گذشته با آغاز فروش آنلاین آهن، پا به عرصه جدیدی گذاشتیم که هدف از آن، افزایش سرعت خدمت‌رسانی به مشتریانمان در اقصی نقاط ایران است. اعتماد، تضمین کیفیت و صداقت از اصول اخلاقی و حرفه‌ای ما در کار است. مطمئن‌ترین خرید مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را با آهنگر تجربه کنید

تنوع کالایی گسترده
تنوع کالایی گسترده
بیش از قلم کالا
ارسال به سراسر کشور
ارسال به سراسر کشور
درصد رضایت
تضمین قیمت
تضمین قیمت
نفر به ما اعتماد کردن

درباره آهنگر

استعلام سریع قیمت

در کمتر از 30 دقیقه از قیمت موردنظر خود مطلع شوید.
به ما اعتماد کرده اید
به ما اعتماد کرده اید
مشاهده همه پادکست‌ها
پادکست‌های آهنگر
هر روز 90 ثانیه درباره بازار
- پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
 پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
- میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
 میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
- مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
 مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
- با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
 با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
- لاپه چیست؟
 لاپه چیست؟
لاپه چیست؟
- تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
 تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
مشاهده همه ویدئو‌ها
ویدئوکست
ویدیوهای آموزشی آهن، ساختمان و قیمت آهن

شوره ورق گالوانیزه

معرفی اپلیکیشن آهنگر

راهنمای کار با ابزار آنلاین متره

مقایسه سازه بتنی و فولادی
تماس با ما
میزبان صدای گرم شما هستیم
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار