نام محصول
میلگرد 14 ذوب آهن A3
قیمت امروز (تومان)
27500
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
نام محصول
میلگرد 20 ذوب آهن A3
قیمت امروز (تومان)
27300
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 20 ظفر A3
قیمت امروز (تومان)
28200
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 14 ظفر A3
قیمت امروز (تومان)
28200
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 14 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
27400
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 16 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
27400
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 18 میانه A3
قیمت امروز (تومان)
27400
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 14 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 16 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 18 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
نوسانات قیمت نسبت به امروز
نزولی
نام محصول
میلگرد 20 زاگرس A3
قیمت امروز (تومان)
نوسانات قیمت نسبت به امروز
صعودی
جدول قیمت محصولات
loader
در حال ساخت جدول پیش بینی قیمت
قیمت پیش بینی شده:
قیمت واقعی:
جدول قیمت محصولات
loader
در حال ساخت جدول پیش بینی قیمت
قیمت پیش بینی شده:
قیمت واقعی: