جدول وزنی مخصوص میلگرد
برند/سایز سایز 8 سایز 10 سایز 12 سایز 14 سایز 16 سایز 18 سایز 20 سایز 22 سایز 24 سایز 25 سایز 28 سایز 32
شاهین بناب 4/4 7/07 10/19 13/88 18/29 23/16 28/6 34/5 44/75 56/66 73/05 7
ابرکوه یزد 8 11 15 19 24 30 36 47 57 76
عتیق آذر سهند 4/5 7/44 10/68 7/44 10/68 14/5 18/9 23/9 29/6 35/64 45/6 58
آناهیتا گیلان 4/4 6/9 9/9 14 18 22/8 29 34 44 55/5 72
راد همدان 5 8 9/5 13/5 17/5 21/5 27 31 42 55
مجتمع فولاد ظفر بناب 4/2 6/4 6/4 10 14 18 23 28 34 44/5 55/5 72/5
کاوه تیکمه داش 4/48 7/03 10/18 13/86 18 23/04 28/92 35/16 45/36 55/92 72/48
مجتمع فولاد نیشابور (فولاد خراسان) 8 11 14/4 19 24/2 29/2 36/2 47 56 78/2
مجتمع فولاد ظفر بناب 4/2 6/4 6/4 10 14 18 23 28 34 44/5 55/5 72/5
فولاد بافق یزد 7/2 10/5 14/4 18/5 24 29/2 32 47 57/5 75/3 -
توضیحات

<p dir="RTL" style="text-align:justify">وزن و کیفیت تولید انواع میلگردهای تولیدی کارخانه های فولاد کشور نسبت به هم متفاوت است لذا این امر باعث تفاوت در قیمت انواع میلگرد کارخانه ها نسبت به هم می شود.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:red; font-size:13px">روش محاسبه وزن میلگرد:</span></h2> <p>وزن میلگرد تأثیر مستقیمی در میزان قیمت تمام شده میلگرد دارد. صاحبان و پیمانکاران به دلیل داشتن خریدی مناسب و با صرفه در انتخاب میلگرد، به وزن میلگرد و قیمت آن توجه ویژه ای دارند.وزن میلگرد در استانداردهای <span dir="LTR">a1</span>، <span dir="LTR">a2</span>، <span dir="LTR">a3</span> و <span dir="LTR">a4</span> تقریباً برابر می باشد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">از آنجائی که سطح مقطع میلگرد دایره است، وزن هر شاخه میلگرد به صورت ذیل انجام می شود:</p> <ul style="list-style-type:disc"> <li>طول شاخه میلگرد: 12 متر</li> <li>چگالی ( دانسیته یا وزن مخصوص ) فولاد: 7850 کیلوگرم بر متر مکعب</li> <li>مساحت دایره: شعاع مقطع میلگرد بر حسب متر</li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="color:black">=</span><span style="color:black">وزن میلگرد ( آرماتور )</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span dir="LTR" style="color:black">7850</span><span style="color:black">&times;12&times;</span><span dir="LTR" style="color:black">3.14</span><span style="color:black">&times;</span><span dir="LTR" style="color:black">)</span><span style="color:black">2&divide;سایز)&times;</span><span dir="LTR" style="color:black">2)</span><span style="color:black">&divide;سایز)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="color:black">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">برای مثال می توان وزن میلگرد سایز 14 استاندارد <span dir="LTR">A3</span> کارخانه فولاد میانه را به صورت زیر محاسبه نمود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span dir="LTR">7850=14.5 </span>&times;<span dir="LTR">12</span>&times;<span dir="LTR">3.14</span>&times;<span dir="LTR">)</span>2&divide;0.014)&times;<span dir="LTR">)</span>2&divide;0.014)</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">طبق محاسبه فوق وزن شاخه ای میلگرد سایز 14 کارخانه فولاد میانه تبریز 14.5 کیلوگرم است و وزن میلگرد سایز 14 کارخانه فولاد کویر کاشان 14.8 کیلوگرم و وزن میلگرد سایز 14 کارخانه ذوب آهن اصفهان 15 کیلوگرم می باشد.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:13px"><span style="color:red">وزن میلگرد آجدار سایز </span><span dir="LTR" style="color:red">14</span><span style="color:red"> طبق جدول اشتال:</span></span></h2> <p>کتابچه اشتال که به عنوان مهمترین منبع مشترک و کارآمد است وزن استاندارد میلگرد سایز 14 را 12.1 کیلوگرم بر متر مشخص نموده است.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:red; font-size:13px">مقایسه وزنی میلگرد</span></h2> <p>با مشاهده و مقایسه جدول وزنی میلگردهای تولیدی کارخانجات و اختلاف وزنی موجود در انواع میلگردهای تولیدی نتیجه می شود که کارخانه های فولاد راد همدان، آناهیتا گیلان، شاهین بناب و ظفر بناب سبک وزن ترین میلگردها را نسبت به دیگر کارخانه ها تولید و روانه بازار می کنند.</p>